בס"ד

מהנדסים

דרוש/ה מהנדס/ת אזרחי או אדריכלות עם רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים להקמת פרויקט

נציבות שירות המדינה מחפשת מהנדס/ת אזרחי או מהנדס/ת אדריכלות עם רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ויוצאת במכרז להקמת פרויקט ppp – מרה"ס, מנהל המעבר דרומה, משרד הביטחון

דרוש/ה מהנדס/ת אזרחי או אדריכלות עם רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים להקמת פרויקט

מכרז פומבי מס' 4-066/2023 ראש היחידה להקמת פרויקט ppp- מרה"ס, מנהל המעבר דרומה, משרד הביטחון

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 12.06.2023
משרה מלאה. מיקום: מרכז. יישוב: פתח תקווה
תאריך פרסום: 29.05.2023
תיאור התפקיד: נשיאה באחריות לניהול, תיאום וביצוע הקמת פרויקט ה-PPP מקצה לקצה, בשלב הקמת הפרויקט, בהתאם לחוזה הזיכיון.
פירוט התפקיד: אחריות על ניהול, תיאום וביצוע הקמת הפרויקט שבאחריותו, מקצה לקצה, כולל שינויים ותוספות בתכולות, בתיאום ר' יחידות במנהל, בהתאם לתחומי אחריותם.
אחריות לניהול מערך הפיקוח ההנדסי והבטחת האיכות במסגרת הקמת הפרויקט שבאחריות המנהל, לרבות באמצעות חברות מתמחות.
אחריות לבדיקת נכונות ואישור חשבונות קבלנים וזכיין בהתאם לחוזים עימם, בגין עבודות הבינוי להקמת הפרויקט.
תכנון וניהול תכנית עבודה לתיאום ביצוע ההקמה, הפיקוח ההנדסי והבטחת האיכות, בקרה ושליטה, כולל עריכת דיוני הקמה שבועיים באתרי העבודה, בשיתוף הגורמים הרלבנטיים – במנהל ובצה"ל.
עדכון שוטף של ר' המנהל וכן גורמים רלבנטיים נוספים במנהל מעבר דרומה ובמנהלות הפרויקט בצה"ל, על פי צורך, בדבר התקדמות העבודות, שינויים/תוספות, ביחס לתכניות והחוזים המאושרים.
ניהול, תיאום וסנכרון בין כלל ההיבטים והתכולות של פרויקט הPPP לרבות תקשוב, תפעול וביטחון.
אינטגרציה בין כלל המרכיבים והגורמים במהלך תכנון ואישור תכניות הזכיין ובמסגרת ההקמה.
ייצוג משרד הביטחון מול הזכיין בכל הנוגע לשלבי ההקמה בפרויקט, לרבות השתתפות במו"מ, מול הזכיין, על פי הצורך.
אחריות להעברת האחריות עם סיום שלב ההקמה ליחידת התפעול ולגורמי צה"ל בהתאמה.
מילוי כל תפקיד אחר/נוסף אשר יוטל על ידי הממונה.
דרישות התפקיד:
השכלה: מהנדס/ת באחד מהתחומים הבאים: הנדסה אזרחית/ הנדסת חשמל/ הנדסת מכונות/ תעשייה וניהול/ אדריכלות. נדרש רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול ופיקוח על פרויקטי בינוי הכוללים מספר בעלי עניין פנים וחוץ ארגוני וניהול תקציב של למעלה מ-50 מיליון ש"ח.
לבעל/ת תואר שני תופחת שנת ניסיון אחת.

דרישות נוספות ורצויות:

ניהול וידע בהקמת פרויקט PPP.
יכולות גבוהות בניהול צוותים מורכבים ומולטי דיסציפלינריים.
היכרות עם תחומי הפעילות של מנהל מעבר דרומה.
תקשורת בינאישית טובה ויחסי אנוש מעולים.
יכולת ניהול מו"מ ברמה גבוהה ועם גורמים בכירים.
כושר הבעה גבוה בכתב ובעל פה.
סיווג ביטחוני ודרישות ביטחון:

מועמד/ת שייבחר/תבחר לתפקיד יידרש/תידרש כתנאי לאיוש המשרה, לבדיקת ביטחון אישית מתאימה ומתוקפת לפי רמת סיווג המשרה אשר נקבעה על ידי הגורם הביטחוני המוסמך.
במסגרת הגשת מסמכי המועמדות ניתן לרשום ולשלוח מידע בלתי מסווג בלבד. חל איסור מוחלט על הגשת מסמכים המכילים מידע מסווג ("שמור" כולל ומעלה).

מס' המשרה: 10108775
תואר המשרה: ראש היחידה להקמת פרויקט ppp – מרה"ס
אגף: מנהל המעבר דרומה
כפיפות ל: ראש מנהל המעבר דרומה
מקום המשרה: פתח תקוה
רמת תפקיד: סגן ראש אגף/ראש יחידה
מתח דרגות: 41-43
דירוג המשרה: מהנדסים
היקף המשרה: 100%
פרטים להגשת מועמדות
לצורך הגשת המועמדות יש למלא שאלון למועמד (יש להקפיד על מילוי כל סעיפי השאלות) ולצרף אליו מסמכים תעודות ואישורים כפי המפורט להלן (להלן- "סט מועמדות"). להלן סדר המסמכים בסט המועמדות: (*) חובת הגשה

קורות חיים (*)
תעודות השכלה (*)

קורסים והכשרות
אישורי העסקה ומסמכים נוספים המהווים תימוכין לניסיון ולכישורים הנדרשים (*) [סעיף 6 בהערות]
המלצות
שאלון מועמד למשרה פנויה בשירות המדינה (*) הטופס זמין באתר נציבות שירות המדינה (טופס 2115)
את סט המועמדות המלא יש לסרוק כקובץ PDF אחד ומלא (שגודלו אינו עולה על MB3) ולהעבירו לתיבת במייל הבאה: Michrazim3@mod.gov.il

יש לציין בשורת הנדון במייל את מספר המכרז ותואר התפקיד המוצע.
מועד אחרון להגשת מועמדות הוא 12/06/2023 עד השעה 23:59.
בחלוף מועד זה לא תתאפשר הגשת מועמדות
הערות
*משרה זו הינה משרה פרויקטאלית ותוקפה ל-5 שנים. משך כהונתו של העובד הנבחר בתפקיד יהא בכפוף לתוקף המשרה כאמור.

חובה לעמוד בכל דרישות הסף במלואן במועד האחרון להגשת מועמדויות.
המועמדים/ות יזומנו לבחינות מיון במסגרת הליך המכרז.
לוועדת הבוחנים יזומנו רק מועמדים/ות שציונם/ן הסופי בבחינה הוא 5 מינימום.
בעל/ת תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר/תבחר למשרה ידורג/תדורג בדירוג המנהלי. עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה מכבר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים, רשאי/ת לשמר את דירוגו/ה המקצועי.
מי שייבחר/שתבחר למשרה והינו/ה בדירוג אחר (להוציא את העובדים/ות המפורטים בסעיף 5), יצטרך/תצטרך לעבור לדרוג המשרה, נשוא המכרז.
על פי סעיף 11.131 בתקשי"ר – כאשר דרישת ההשכלה היא אקדמית במקצוע/תחום מסוים – הניסיון של המועמד/ת יימנה ממועד קבלת התואר. כאשר נדרשת השכלה אקדמית כללית שאינה ביחס למקצוע לימוד מסוים – הניסיון של המועמד/ת יימנה, בין אם נרכש לפני קבלת התואר ובין אם לאחריו. בגדר דרישת השכלה כללית נכנסים גם דרישה להשכלה אקדמית במדעי החברה/הרוח (להבדיל מדרישה לתואר מסוים במח"ר) וכן דרישת השכלה לחמישה תארים אקדמיים ספציפיים ומעלה. ניסיון ניהולי של מועמד/ת יימנה בין אם נרכש לפני קבלת התואר ובין אם לאחריו.
ההשכלה והניסיון כפי המוצהר במסמכי המועמדות חייבים להיות מגובים באסמכתאות תומכות. משכך, חובה לצרף תעודות השכלה (לתארים מחו"ל נדרשת גם תעודה שקילה מהועדה להערכת תארים במשרד החינוך). כמו כן חובה לצרף אישורים המעידים על הניסיון הרלוונטי והכישורים הנדרשים ביחס לדרישות המכרז. על האישורים להכיל: תאריכים מלאים של משך זמן העסקה (חודש, שנה), תיאור מפורט של המשרה (כל תחומי האחריות והפעולות שבוצעו), חלקיות משרה (מלאה / חלקית), האישור צריך להיות רשמי חתום על ידי ממונה עם חותמת החברה / המשרד המעסיק.

מהנדס אזרחי או אדריכלות עם רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
מהנדס/ת אזרחי או אדריכלות עם רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים

מאמרים נוספים..

עלות בדק בית

בדק בית

כתבה מקיפה ביותר על בדק בית 'בדק בית' הוא מונח עממי או מקצועי המתייחס ל"תקופת הבדק" המוגדרת בסעיף 4 לחוק המכר (דירות). הגדרת המונח בחוק

קרא עוד »
הנדסאות אזרחית לימודים

הנדסאות אזרחית לימודים

בכירי השיטור העירוני בנוף הגליל – המפקד עמית פסחוב ורונן סימן טוב, סטודנטים המסיימים שנה שנייה במגמת הנדסה אזרחית בטכנולוגית נוף הגליל, מדברים על ההחלטה

קרא עוד »
בטיחות באתרי בנייה

בטיחות באתרי בנייה

ריאיון עם דן אלעזרי, ממונה על בטיחות באתרי בנייה בטיחות באתרי בנייה 39 עובדים נהרגו בתאונות עבודה בישראל מאז תחילת השנה – עלייה של 26%

קרא עוד »
לימודי הנסה אזרחית

לימודי הנדסה אזרחית

עבודה בחברת בנייה בטרם סיום לימודי הנדסה אזרחית סטודנט בסוף התואר ללימודי הנדסה אזרחית במכללה הטכנולוגית נוף הגליל חתם על חוזה עבודה בחברת "בסט בנייה"

קרא עוד »

לפרסום מודעת דרושים

הרשמה

0 0 הצבעות
Article Rating
הירשם
להודיע על
0 Comments
משוב
הצג את כל ההערות
0
אשמח לדעתכם, אנא הגיבו.x

בס"ד

תשלום מאובטח

תרומה לתחזוקת האתר
מהנדסים
סכום לבחירה: